Obec Forbasy rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Návrh Všeobecné záväzne nariadenie s účinnosťou od 1.1.2020

 14.12.2019

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Forbasy č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Forbasy
Obecné zastupiteľstvo vo Forbasoch v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) , § 6 a § 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade s ustanoveniami § 4 a súvisiacich ustanovení a § 98 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov
sa uznieslo na vydaní tohto
všeobecne záväzného nariadenia Obce Forbasy
ČASŤ I.
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za nehnuteľnosti sú ustanovené v § 4 a nasl. zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 2
Základné ustanovenie
1. Obec Forbasy ako správca dane (ďalej len „správca dane“) zavádza s účinnosťou od 1.1.2020 miestnu daň z nehnuteľností.
2. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 582/2004 Z.z..
§ 3
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani z nehnuteľností, ktorá zahŕňa:
a) Daň z pozemkov,
b) Daň zo stavieb,
c) Daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).
d) Daň za psa
e) Daň za užívanie verejného priestranstva
f) Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
2
ČASŤ II.
DAŇ Z POZEMKOV
§ 4
Hodnoty pozemkov
Správca dane ustanovuje na území obce Forbasy hodnotu pozemku, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemku v m2 za
a) 0,2376 EUR / m2 – orná pôda
b) 0,0232 EUR / m2 – trvalé trávne porasty
c) 0,08 EUR / m2 – lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy
d) 13,27 EUR / m2 – stavebné pozemky
e) 1,32 EUR/m2 – záhrady , zastavané plochy a ostatné plochy.
§ 5
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Forbasy ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty 1,25 %
b) záhrady 1,00 %
c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,00 %
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 2,00.%
e) stavebné pozemky 1,00 %.
ČASŤ III.
DAŇ ZO STAVIEB
§ 6
Sadzba dane
1. Správca dane určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy nasledovne:
a) 0,05 EUR za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu
b) 0,30.EUR za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
c) 0,50 EUR za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu
d) 0,20 EUR za samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov
e) .0,50 EUR za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu
3
f) 0,50.EUR za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou
g) 0,50 EUR za ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f).
2. Správca dane určuje pri viacpodlažných stavbách pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,33.EUR za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia
ČASŤ IV.
DAŇ Z BYTOV
§ 7
Sadzba dane
Správca dane určuje ročnú sadzbu dane z bytov a nebytových priestorov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy nasledovne:
a) 0,06.EUR – byty v bytových domoch
b) 0,06.EUR – nebytové priestory, ktoré neslúžia na podnikateľské účely
c) 0,10EUR – nebytové priestory, ktoré slúžia na podnikateľské účely alebo inú zárobkovú činnosť
d) 0,20 EUR – nebytové priestory slúžiace ako garáž.
Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia
§ 8
Oslobodenie od dane a zníženie dane z nehnuteľností
1. Správca dane od dane z pozemkov oslobodzuje:
a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk
c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave
d) močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pozemky okrem pozemkov v zastavanej časti obce, na ktorých vykonávajú samostatne hospodáriaci roľníci poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť.
§9
Vyrubenie dane
1. Daň z nehnuteľností, vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia na celé zdaňovacie obdobie spoločne s daňou za psa, daňou za predajné automaty a daňou za nevýherné hracie prístroje jedným rozhodnutím.
2. Obec Forbasy ako správca dane ustanovuje, že daň z nehnuteľnosti v úhrne najviac do 1 EUR nebude vyrubovať.
ČASŤ V. DAŇ ZA PSA
4
§ 11
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za psa sú ustanovené v § 22 až 29 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 12
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za psa podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 29 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.
§ 13
Sadzba dane
Správca dane určuje sadzbu dane za jedného psa a kalendárny rok nasledovne:
Napr.
a) 8 EUR za psa chovaného v rodinnom dome
b) 10 EUR za psa chovaného vo viacbytovom dome
c) 15 EUR za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch firiem, organizácií.....
§ 14
Oslobodenie od dane
1. Správca dane ustanovuje oslobodenie od dane za psa v celom rozsahu u daňovníkov – fyzických osôb v prípade ak daňovníkom je občan s ťažkým zdravotným postihnutím a vlastní, alebo používa psa so špeciálnym výcvikom.
2. Oslobodenie od dane podľa ods.1/ musí daňovník preukázať do 30 dní od vzniku nároku na oslobodenie od dane.
3. Oslobodenie od dane zanikne okamžite ak pominie a zanikne dôvod, pre ktorý sa uplatnilo a povolilo oslobodenie.
ČASŤ VI. DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJN0HO PRIESTRANSTVA
§ 15
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva sú ustanovené v § 30 až 36 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
§ 16
Základné ustanovenie
Obec Forbasy. ako správca dane (ďalej len „správca dane“) týmto VZN zavádza s účinnosťou od 1.1.2017 miestnu daň za užívanie verejného priestranstva.
5
§ 17
Predmet úpravy VZN
Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestnej dani za užívanie verejného priestranstva podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 36 zákona č. 582/2004 Z.z. správcom dane.
§ 18
Vymedzenie predmetu dane
1. Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva.
2. Verejným priestranstvom na účely tohto VZN sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce a to miestne komunikácie a verejne priestranstva v intraviláne obce.
§ 19
Sadzby dane
1. Správca dane stanovuje nasledovnú sadzbu dane za užívanie verejného priestranstva za každý aj začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň nasledovne:
a) 0,90 EUR za umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb a predajného zariadenia
b) 0,30 EUR za užívanie verejného priestranstva na skládku, umiestnenie ostatných stavebných a iných zariadení:
c) 0,30 EUR plochy rozkopávky sa považuje šírka a dĺžka výkopu. V prípade rozkopávky zelene sa pripočíta k ploche rozkopávky aj výmera dotknutej zelene:
d) 0,20 EUR za parkovanie osobného motorového vozidla
e) 3,00 Eur za parkovanie nákladného motorového vozidla
§ 20
Náležitosti oznamovacej povinnosti
1. Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva správcovi dane najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.
2. V oznámení daňovník uvedie:
a) fyzická osoba - meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu
b) právnická osoba - názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo
c) údaje rozhodujúce na určenie dane - účel, miesto, obdobie a veľkosť záberu užívania verejného priestranstva.
ČASŤ VII. POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 21
Úvodné ustanovenie
Základné náležitosti o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú ustanovené v § 77 až 83 zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov.
6
§ 22
Základné ustanovenie
Obec Forbasy týmto VZN ukladá s účinnosťou od 1.1.2020 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
§ 23
Predmet úpravy VZN
1. Predmetom tohto všeobecne záväzného nariadenia je určenie náležitosti miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona č. 582/2004 Z.z..
2. Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje:
a) stanovenie sadzieb poplatku v nadväznosti na zavedený zber odpadu
b) určenie spôsobu vyrubenia a platenia poplatku
c) stanovenie podmienok pre vrátenie, zníženie a odpustenie poplatku.
3. Pre účely tohto VZN sa zdaňovacím obdobím poplatku rozumie kalendárny rok.
§ 24
Sadzby poplatku
1. Obec Forbasy. stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,018 €/liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
2. Obec Forbasy stanovuje sadzbu poplatku 0,065 € za osobu a kalendárny deň v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber.
§ 25
Postup obce pri vyrubení poplatku a splatnosť poplatku
1. Obec v zmysle § 81 zákona č. 582/2004 Z.z. vyrubuje poplatok rozhodnutím - platobným výmerom na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
2. Obec môže určiť platenie poplatku v splátkach, pričom splátky poplatku sú splatné v lehotách určených obcou v rozhodnutí, ktorým sa vyrubuje poplatok.
§ 26
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku pri množstvovom zbere
1. Poplatníci, u ktorých je zavedený množstvový zber platia poplatok na základe písomného predpisu doručeného Obcou (alebo osobou poverenou obcou, napr. subjekt zabezpečujúci zber a zvoz odpadov)
2. Poplatok je možné uhradiť na základe identifikačných údajov, ktoré obdrží platiteľ v písomnej forme od správcu poplatku:
a) bezhotovostným prevodom alebo
b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku v peňažnom ústave alebo
7
c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu vo Forbasoch...
§ 27
Vrátenie poplatku
1. Obec vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi na základe písomnej žiadosti, ak mu zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti.
2. Podmienky pre vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti sú:
Napr.:
a) poplatník nesmie byť dlžníkom obce
b) musí zaniknúť dôvod spoplatnenia (napr.: zrušenie trvalého resp. prechodného pobytu, zánik práva užívania nehnuteľností a pod.)
§ 28
Zníženie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Forbasy.
2. Obec môže poplatok znížiť o 15%, ak sa jedná o poplatníka:
a) staršieho ako 62 rokov veku, ktorý túto skutočnosť preukáže platným preukazom totožnosti.
b) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZS alebo preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, ktorí svoj status doložia týmto preukazom
c) študenta SŠ a VŠ.
3. Podkladmi pre zníženie poplatku podľa § 9 ods. 1/ sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Forbasy., a to :
Napr.
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní
b) potvrdenie žiaka alebo študenta o návšteve školy, ktorý navštevuje školu mimo okres Stará Ľubovňa alebo mimo územia Slovenskej
4. V prípade, že doklad podľa ods. 3/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Z krajných prípadoch je možné doklad nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
5. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.01. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 3/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
6. Zníženie poplatku je podmienené vyrovnaním všetkých záväzkov voči obci z obchodných vzťahov, na daniach a poplatku za prechádzajúce obdobia.
8
§ 29
Odpustenie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Forbasy
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku podľa § 10 ods. 1 sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Forbasy, a to :
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
3. V prípade, že doklad podľa ods. 2/ nie je v slovenskom alebo českom jazyku, je potrebné k dokladom predložiť aj preklad, pričom sa nevyžaduje úradný preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením poplatníka.
5. Zníženie alebo odpustenie poplatku je podmienené vyrovnaním všetkých záväzkov voči obci z obchodných vzťahov, na daniach a poplatku za prechádzajúce obdobia.
4. Splnenie podmienok na odpustenie alebo zníženie poplatku podľa § 28 a §29 preukáže poplatník preložením dokladov každoročne do 31. januára nasledujúceho roka. Ak sú podmienky pre zníženie alebo odpustenie poplatku splnené už na začiatku zdaňovacieho obdobie, je potrebné doklady predložiť do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
§ 36
Prechodné a záverečné ustanovenia
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1.1.2020.
Forbasy, 27.11.2019
Michal Hanečák
starosta obce
Návrh
Vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený dňa 27.11.2019
Zvesený z úradnej tabule dňa 14.12.2019
9
1. Zrušuje sa VZN č. 1/2012 v znení noviel a doplnkov.
2. Toto VZN bolo schválené Obecným zastupiteľstvom vo Forbasoch dňa 14.12.2019
3. Toto VZN bolo vyvesené na vývesnej tabuli v obci Forbasy dňa 14.12.2019
4. Toto VZN bolo zvesené z vývesnej tabuli dňa .....…
5. Nadobúda účinnosť dňa 1.1.2020.