Obec Forbasy rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Návrhy

 27.11.2019

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie obce Forbasy č. 2/2019, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie č. 1/2016 o miestnej dani z nehnuteľností a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Forbasy
VZN č. 1/2016 sa mení takto:
II.
DAŇ Z POZEMKOV
§ 5
Sadzba dane
1. Správca dane určuje pre pozemky na území obce Forbasy ročnú sadzbu dane z pozemkov nasledovne:
a) záhrady 1,00%
b) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,00 %.
c) stavebné pozemky 1,00 %.
VII. POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY
§ 24
Sadzby poplatku
1. Obec Forbasy. stanovuje pri množstvovom zbere sadzbu poplatku 0,018€/liter komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov.
2. Obec Forbasy stanovuje sadzbu poplatku 0,065 € za osobu a kalendárny deň v prípadoch, na ktoré sa nevzťahuje sadzba pre množstvový zber.
§ 28
Zníženie poplatku
1. Obec na základe písomnej žiadosti poplatok zníži podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce Forbasy.
2. Obec môže poplatok znížiť o 15%, ak sa jedná o poplatníka:
a) staršieho ako 62 rokov veku, ktorý túto skutočnosť preukáže platným preukazom totožnosti.
b) držiteľ preukazu fyzickej osoby s ŤZS alebo preukazu fyzickej osoby s ŤZP so sprievodcom, ktorí svoj status doložia týmto preukazom
c) študenta SŠ a VŠ.
2
3. Podkladmi pre zníženie poplatku podľa § 9 ods. 1/ sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Forbasy., a to :
Napr.:
a) potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
b) potvrdenie žiaka alebo študenta o návšteve školy, ktorý navštevuje školu mimo okres Stará Ľubovňa alebo mimo územia Slovenskej republiky.
4. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zníženie poplatku do 31.01. príslušného kalendárneho roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné doklady podľa ods. 3/, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.
5. Zníženie poplatku je podmienené vyrovnaním všetkých záväzkov voči obci z obchodných vzťahov, na daniach a poplatku za prechádzajúce obdobia.
§ 29
Odpustenie poplatku
1. Podkladmi pre odpustenie poplatku podľa § 10 ods. 1 sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obce Forbasy, a to :
a) potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu
b) potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou
c) potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou
5. Zníženie alebo odpustenie poplatku je podmienené vyrovnaním všetkých záväzkov voči obci z obchodných vzťahov, na daniach a poplatku za prechádzajúce obdobia.
6. Splnenie podmienok na odpustenie alebo zníženie poplatku podľa § 28 a §29 preukáže poplatník preložením dokladov každoročne do 31. januára nasledujúceho roka. Ak sú podmienky pre zníženie alebo odpustenie poplatku splnené už na začiatku zdaňovacieho obdobie, je potrebné doklady predložiť do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.
Forbasy, 27.11.2019
Michal Hanečák
starosta obce
Návrh
Vyvesený na úradnej tabuli a zverejnený dňa 27.11.2019
Zvesený z úradnej tabule dňa