Oznámenie o vzdaní sa mandátu.

 19.02.2021

Oznámenie o vzdaní sa mandátu na poslanca obecného zastupiteľstva a nástup ďalšieho náhradníka

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúp ďalšieho náhradníka na uvoľnenie postu poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Forbasy.

Mandát poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Forbasy uvoľnil zvolený poslanec Mgr. Valerián Kuffa, a to písomným vzdaním sa svojho mandátu prijatého dňa 28. januára 2021.

Náhradníkom bol p. Daniel Šidlovský, ktorý odmietol zložiť sľub poslanca Obecného zastupiteľstva Obce Forbasy ku dňu 14.02.2021. Odmietnutie písomne doručil na Obecný úrad Forbasy dňa 18.2.2021.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie vo Forbasoch o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa ďalším náhradníkom do obecného zastupiteľstva stal Ing. Július Vyrostek.

Funkciu poslanca obecného zastupiteľstva sa ujme v zmysle § 25 odsek.1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslancov na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní.


Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Forbasy, 19. 02. 2021                                                                                     

            Michal Hanečák

                                                                                                        starosta obce


1 2 ... 19