Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Daňovníkom je fyzická osoba  alebo právnická osoba, ktorá je

  • vlastníkom psa,
  • držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

8 € - pes chovaný v RD
8 € - pes chovaný v bytovom dome

Oslobodenie od platenia dane za psa

  • daňovník je nevidomá osoba,
  • daňovník je držiteľom preukazu ŤP, ZŤP a ZŤP/S,
  • osamelo žijúci dôchodcovia nad 65 rokov.

Oslobodenie alebo zníženie dane je nutné preukázať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Pre psov starých 6 mesiacov a viac, daňová povinnosť vzniká 1. dňom nasledujúceho mesiaca, kedy dovŕšil pes 6 mesiacov. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, kedy pes uhynul.

Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

Zdaňovacím obdobím dane za psa, je kalendárny rok.

Lehota na vybavenie

  • na počkanie

Spôsoby platenia dane

  • bezhotovostným prevodom na účet obce
  • poštovou poukážkou na účet obce
  • v hotovosti do pokladne obce