Poplatky za komuálny odpad

  • 29,02 € osoba (dospelý, dieťa)/rok

Zníženie poplatku o 15%

  • potvrdenie študentského domova alebo internátu o ubytovaní,
  • potvrdenie školy o dennom štúdiu v prípade štúdia mimo územia SR,
  • osobám starším ako 62 rokov s trvalým pobytom v obci, občanom s trvalým pobytom,ktorí sú v hmotnej núdzi po preukázaní uvedenej skutočnosti a dôchodcom s trvalým pobytom v obci, ktorí v zdaňovacom roku dovŕšia vek 62 rokov.

Odpustenie poplatku

  • poplatok je možné odpustiť len za tie dni, za ktoré sa poplatník  nezdržiaval na území obce. Písomne to preukáže do 31.12 daného roku.
  • potvrdenie nápravno - výchovného zariadania o výkone väzby alebo trestu,
  • potvrdenie zariadenia poskytujúceho služby zdravotnej starostlivosti pobytovou formou,
  • potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
  • pri práci vykonávanej mimo územia obce alebo SR potvrdenie zamestnávateľa o zamestnaní spolu s potvrdením alebo dokladom o ubytovaní.

Legislatíva
Zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady