Aktivity

Plán aktivít a podujatí MŠ v školskom roku 2021-2022

Mesiac

Akcie, podujatia

Október

Úcta k starším

Deň zdravej výživy

Deň jablka

Tekvicové tvorenie

November

Deň materských škôl

Divadelné predstavenie

December

Mikulášska besiedka

Pečenie perníkov

Vianočná besiedka a burza

Január

Zimná olympiáda

Február

Karneval

Marec

Medzinárodný deň detskej knihy – čítanie v spolupráci s rodičmi

Svetový deň vody

Divadelné predstavenie

Otvorená hodina v ZŠ Hniezdne

Apríl

Zápis detí do ZŠ

Deň Zeme – brigáda v spolupráci s rodičmi

Máj

Kultúrny program ku dňu matiek

Deň rodiny

Turistika – Šťava

Jún

MDD – hry a súťaže

Deň otcov

Koncoročný výlet

Rozlúčka s predškolákmi

*Plán akcií a podujatí sa bude počas školského roka dopĺňať.

Vypracovala: PaedDr. Dana Sopková

                    riaditeľka MŠ