English
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznamy

Poplatky za MŠ

V zmysle Zákona č. 245/2008 MŠ SR  o výchove a vzdelávaní  je rodič dieťaťa povinný platiť príspevok na úhradu neinvestičných nákladov. Náš zriaďovateľ, Obec Forbasy, v zmysle VZN č. 1/2019  zo dňa 05. 06 .2023 stanovil  výšku príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ vo výške 20  mesačne pre dieťa.  

Poplatok za MŠ uhrádzajú rodičia riaditeľke MŠ do 10. dňa v mesiaci.

Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa

  • a) ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, 
  • b) ktoré pokračuje v plnení predprimárneho vzdelávania.

Poplatky za stravu

Poplatky za stravu uhrádzajú rodičia do 10. dňa v mesiaci na účet alebo uhradením šekovej poukážky

Výška poplatku na 2-6 r.dieťa  - 2,10 € na deň x počet dní v mesiaci (desiata+obed+olovrant)

Platba za stravu sa uhrádza 1 mesiac vopred.

Odhlasovanie

osobne alebo telefonicky p. kuchárke (0911 534 676) najneskôr do 7.30 hod.