English
Zmenšiť textZväčšiť text

O nás

Vlastné zameranie materskej školy

Vítame vás na stránke Materskej školy Ďatelinka Forbasy, ktorej zriaďovateľom  je obec Forbasy. Sme jednotriedna, štátna MŠ, ktorú navštevuje 10 detí vo veku od 2 do 6 rokov a deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky. Naším vyučovacím jazykom je slovenčina. Vzdelávací proces v materskej škole zabezpečujú dve kvalifikované učiteľky, ktoré vštepujú svojim zverencom základné morálne a etické hodnoty, učia ich samostatnosti, starajú sa o ich telesný rozvoj, pestujú vzťah k ľudovým tradíciám, k ochrane prírody, rozvíjajú reč, vedú ich k spokojnosti v  kolektíve rovesníkov.

Názov MŠ Ďatelinka sme zvolili na základe blízkeho vzťahu MŠ k prírode. Ďatelinka ako jedna z rastlín, poukazuje na dôležitosť neustálej ochrany prírody zo strany človeka. V našej školskej záhrade sa nachádza mnoho ďateliny, s ktorou sa deti pravidelne hrajú, zbierajú ju. Medzi ďatelinkou môžeme nájsť trojlístky, štvorlístky, ktoré poukazujú na odlišnosť každého z nás nielen vo výzore, ale aj v povahe so snahou o vzájomnú akceptáciu. Štvorlístky prinášajú šťastie, tak ako naša MŠ svojím zverencom a symbolizujú zároveň štyri ročné obdobia.

MŠ Ďatelinka má zameranie na:

Prírodovednú gramotnosť a ochranu životného prostredia

Umelecké nadanie s orientáciou na tanečný, spevácky prejav, dramatizáciu a výtvarné vyjadrovanie predstáv

Dopravnú výchovu, bezpečnosť a prevenciu

Zdravie, pohyb, zdravú výživu a zdravý životný štýl

Cudzí jazyk (anglický)

Základy digitálnej technológie

Denný poriadok

Schádzanie, hry a hrové činnosti 7:00 – 9:00

schádzanie sa, privítanie detí, hry a hrové činnosti podľa výberu detí,

ranný kruh, navrhovanie aktivít, pohybové a relaxačné cvičenia,

osobná hygiena, stolovanie – stravovanie (desiata)

Edukácia, pobyt vonku 9:00 – 11:00

vzdelávacie aktivity,  pobyt vonku/vychádzka, pobyt na školskom dvore

Obed, odpočinok 11:00 – 14:00

činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena,

stolovanie – stravovanie (obed), čistenie zubov,

príprava na odpočinok, odpočinok vždy podľa potreby dieťaťa individuálne,

osobná hygiena, stolovanie – stravovanie (olovrant)

Pobyt vonku 14:00 – 16:00

pohyb a relaxačné cvičenia, vzdelávacia aktivita/hry príp. skupinové aktivity,

hry a činnosti podľa výberu detí - pobyt vonku,

odchod detí domov, koniec prevádzky

Prevádzka MŠ: 7:00 – 16:00 hod

Zamestnanci MŠ

Pedagogickí zamestnanci MŠ

Riaditeľka MŠ: Mgr. Lucia Pardusová

Učiteľka MŠ: Mgr. Ľubomíra Fabisová

Učiteľka MŠ: Bc. Michaela Valašková

Nepedagogický zamestnanci MŠ

Prevádzkoví zamestnanci MŠ

Vedúca ŠJ: Anna Lajčáková

Kuchárka: Marcela Šimkovičová

Upratovačka: Bc. Miroslava Regešová

Kontakt

Materská škola Forbasy

Forbasy 16

065 01 Hniezdne

052/432 33 96

ms.forbasy@gmail.com