Starosta obce

Starosta obce:     Michal HANEČÁK

Mobil: 0911 268 534

e-mail: starostaforbasy@slnet.sk


Podľa zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení

starosta je hlavným predstaviteľom a zároveň najvyšším výkonným orgánom obce. Jeho funkcia je verejná funkcia, ktorej funkčné obdobie trvá 4 roky.
Starosta obce je volený vo všeobecných,priamych, rovných voľbách s tajným hlasovaním.
Funkcia starostu je nezlučiteľná s funkciou poslanca OZ, zamestnanca obce, štatutárneho orgánu RO alebo PO zriadenej obcou, predsedu samosprávneho kraja, či vedúceho zamestnanca orgánu štátnej správy.

K hlavným úlohám starostu obce patrí:
a) zvolávanie a vedenie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady, vrátane podpisovania ich uznesení, 
b) vykonávanie obecnej správy, 
c) zastupovanie obce vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám, 
d) rozhodovanie vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Mandát starostu zanikne odmietnutím sľubu, resp. jeho zložením s výhradou, uplynutím 4-ročného funkčného obdobia,  vzdaním sa mandátu starostu obce, právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody mu nebol podmienečne odložený, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, vyhlásením výsledku hlasovania obyvateľov obce o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu, zmenou trvalého pobytu mimo územia obce, v ktorej vykonáva funkciu, ak do 30 dní odo dňa vzniku nezlučiteľnosti funkcie neurobí úkon relevantný na odstránenie tohto rozporu, smrťou, alebo zrušením obce.
       (Upravené podľa zákona č.369/1990 Z. z. o obecnom zriadení)