Africký mor ošípaných – potvrdenie výskytu u domácich ošípaných

 16.07.2020

Štátna veterinárna a potravinová správa SR informuje o aktuálnej situácii vo výskyte afrického moru ošípaných ( AMO) nasledovne:

Dňa 10.7.2020 po 11 mesiacoch bol  národným referenčným laboratóriom  (NRL) vo Zvolene potvrdený výskyt  nákazy v chove domácich ošípaných. Ohnisko nákazy  je v obci ČIERNA, okr. Trebišov, 1,5 km od ukrajinskej a 2,5 km od maďarskej hranice, kde je už dlhodobejšie potvrdzovaný výskyt nákazy v populácii diviakov . Samotná oblasť na Slovensku je zaradená do infikovanej oblasti  pre výskyt AMO u diviakov.

Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť (chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazy.

Mimoriadne dôležité je dodržiavanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !

V prípade akejkoľvek zmeny správania  resp. narušení zdravotného stavu  alebo v  prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Povinnosť nahlásenia úhynu zvieraťa a podozrenie z nákazy vyplýva chovateľovi zo Zákona č.39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a následných právnych predpisov.

Chovatelia sú  povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR !

1 2 ... 19