Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslancov obecného zastupiteľstva a nástup náhradníkov

 01.02.2021

Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslancov obecného zastupiteľstva

                                          a nástup náhradníkov                                         

                                                               

Podľa § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme nastúpenie náhradníkov na uvoľnené posty poslancov Obecného zastupiteľstva Obce Forbasy.

Podľa zápisnice miestnej volebnej komisie vo Forbasoch o výsledku volieb do orgánov samosprávy miest a obcí, ktoré sa konali dňa 10.11.2018, sa náhradníkmi do obecného zastupiteľstva stali Peter Kopčák a Daniel Šidlovský.

Mandáty poslancov obecného zastupiteľstva Obce Forbasy uvoľnili zvolení poslanci Ing. Jozef Matfiak  a to písomným vzdaním sa svojho mandátu prijatého dňa 27. januára 2021 a Mgr. Valerián Kuffa a to písomným vzdaním sa svojho mandátu prijatého dňa 28. januára 2021.

Funkcie poslancov obecného zastupiteľstva sa ujmú v zmysle § 25 odsek.1, písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zradení v znení neskorších predpisov po zložení zákonom predpísaného sľubu poslancov na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom sa zúčastní.

Toto oznámenie je vydané v zákonnej lehote 15 dní od zániku mandátu, ktorý vyžaduje § 192 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Forbasy, 01. 02. 2021                                                                                     

                                                                                                               Michal Hanečák

                                                                                                               starosta obce1 2 ... 19