OZNAM pre rodičov detí navštevujúcich Materskú školu vo Forbasoch

 29.07.2022

OZNAM pre rodičov detí navštevujúcich Materskú školu vo Forbasoch

Dotácia na stravu od 01.07.2022

Obecný úrad vo Forbasoch upozorňuje rodičov a zákonných zástupcov detí na zmenu v poskytovaní dotácie na stravu pre deti v poslednom ročníku Materskej školy od 1. júla 2022 i pri predkladaní podkladov pre poskytnutie tejto dotácie od 01.09.2022 do 31.12.2022.

Na základe uvedenej zmeny má nárok na dotáciu na stravu od 1. júla 2022:

  • dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi. Rodič najneskôr do 03.08.2022 predloží zriaďovateľovi (Obecnému úradu vo Forbasoch) alebo vedúcej školskej jedálne, potvrdenie z ÚPSVaR o tejto skutočnosti.
  • dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ, ak žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima. Rodič najneskôr do 03.08.2022 predloží zriaďovateľovi (Obecnému úradu vo Forbasoch ) alebo vedúcej školskej jedálne, potvrdenie z ÚPSVaR preukazujúce  túto skutočnosť.
  • dieťa v poslednom ročníku MŠ alebo v ZŠ do 15 rokov veku, ak žije v domácnosti, v ktorej ani jeden člen domácnosti si na toto dieťa neuplatnil nárok na sumu daňového zvýhodnenia - daňový bonus (obaja rodičia nepracujú, sú evidovaní na ÚPSVaR ako nezamestnaní, poberajú invalidný alebo starobný dôchodok, sú na materskej alebo rodičovskej dovolenke, ...). Rodič najneskôr do 03.08.2022 predloží zriaďovateľovi (Obecnému úradu vo Forbasoch) alebo vedúcej školskej jedálne nové ČESTNÉ VYHLÁSENIE o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia - daňového bonusu na vyživované dieťa. Tlačivo čestného vyhlásenia nájdete v prílohe tohto oznamu.  

Bez odovzdania uvedených dokladov v stanovenom termíne nie je možné uplatniť si nárok na dotáciu na stravovanie v školskej jedálni od 2.9.2022.

POZOR ZMENA: Deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku od 01.07.2022 už nemajú nárok na dotáciu na stravu, ak si rodič na dieťa uplatní daňový bonus. Dotácia na stravu sa týmto deťom poskytne len v prípade písomného čestného vyhlásenia rodiča o neuplatnení si daňového bonusu na dieťa. Súbežné poberanie daňového bonusu a dotácie na stravu je len v prípade detí od 15 rokov, pokiaľ navštevujú posledný ročník základnej školy. Takémuto dieťaťu bude dotácia priznaná automaticky bez predkladania čestného vyhlásenia.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu rovnako upozorňujeme, že ak by si zákonný zástupca dieťaťa vo veku do 15 rokov v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil aj daňový bonus vo výške 70 eur, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať vedúcu školskej jedálne alebo zriaďovateľa školy. Pokiaľ bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene, zákonný zástupca je povinný vrátiť všetky poskytnuté finančné prostriedky (dotáciu na stravu).

Bližšie informácie získate na tel. čísle Obecného úradu 052/4323455 alebo u vedúcej školskej jedálne na tel. čísle 052/4323595.1 2 ... 19