English
Zmenšiť textZväčšiť text

Bezpečná vykurovacia sezóna

 25.10.2019

OKRESNÉ  RIADITEĽSTVO  

HASIČSKÉHO  A  ZÁCHRANNÉHO  ZBORU  V  STAREJ  ĽUBOVNI

Mýtna č.5, 064 01  STARÁ  ĽUBOVŇA

 

Všetkým obecným a mestským

úradom

okresu Stará Ľubovňa

 

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

Stará Ľubovňa

ORHZ-SL1

Čajko 052 / 43 218 03

22.10.2019

Vec: Bezpečná vykurovacia sezóna 2019 / 2020 - relácia do rozhlasu

Žiadame Vás o zverejnenie tejto relácie na úradných tabuliach a  vyhlásenie v obecnom rozhlase, prípadne aj zverejnenie na Vašich internetových stránkach.

Vážení občania

Počas vykurovacieho obdobia evidujú hasiči každoročne zvýšený počet výjazdov k požiarom v rodinných i bytových domoch. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov v rodinných domoch je porucha a nevyhovujúci stav vykurovacích telies, dymovodov a komínov ako napr. vyhorenie sadzí v komíne, narušená celistvosť komína prípadne dymovodu a pod. Nemalý podiel na požiaroch má aj neporiadok v kotolni a v sklade paliva.

Najčastejším miestom, kde dochádza k požiarom rodinných domov

práve komínové telesá. Nasleduje za nimi požiar kotolne a  skladu paliva. V priebehu niekoľkých minút môže byť zničený celý dom.

Počas požiaru je objekt namáhaný sálavým teplom, ale aj splodinami horenia, ktoré stúpajú smerom nahor a môžu objekt poškodiť ešte niekoľko podlaží nad samotným priestorom, kde požiar vznikol. Splodiny horenia sú mimoriadne nebezpečné pre zdravie a život človeka.

Opatrnosti v týchto prípadoch nie je nikdy dosť. Komíny ako stavebné konštrukcie patria k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt, poveternostnými vplyvmi a agresívnymi kondenzátmi spalín horenia.

Odporúčania hasičov pre nadchádzajúcu vykurovaciu sezónu sú nasledovné:

-pri používaní plynových spotrebičov je vhodné zamerať sa na čistotu komínových

prieduchov na zabezpečenie dobrého ťahu komína. Zároveň je nutné vykonávať všetky

revízne prehliadky, aby nedošlo k úniku plynu a následnej intoxikácii alebo výbuchu,

-pri používaní tuhého paliva dochádza k zaneseniu komína a tým prudko rastie

nebezpečenstvo vznietenia sadzí, ktoré je preto potrebné pravidelne odstraňovať,

-nevykonávajte neodborné zásahy na spotrebičoch a nenechávajte ich bez dozoru,

-v blízkosti komínových telies nenechávajte horľavé látky,

-otvory na kontrolu a čistenie v komíne musia byť uzatvorené komínovými dvierkami,

-podlaha okolo otvorov v komíne musí byť z nehorľavého materiálu, alebo ju treba

chrániť nehorľavou ochrannou podložkou do vzdialenosti najmenej 600 mm od

okrajov otvorov,

-jednovrstvové murované komíny treba omietnuť až do úrovne strešnej krytiny a to aj

pod oplechovaním, alebo iným lemovaním,

-kontrolujte funkčnosť zariadení zabezpečujúcich prívod vzduchu do kotolne,

-vykurovacie telesá – sporáky, pece a pod. musia byť umiestnené iba na nehorľavej

podložke,

-nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny,

-nespaľujte domáci odpad, plasty a iné vysoko horľavé látky, ktoré zvyšujú riziko

požiaru, (odpad a plasty je zakázané likvidovať spaľovaním a to aj na otvorenom

priestranstve)

-do kotlov, kachieľ a krbov patrí len určené palivo,

-nevychladnutý popol po vybratí zo spotrebiča na tuhé palivo možno ukladať iba do

nerozbitnej plnostenovej nádoby z nehorľavého materiálu,

-akýkoľvek spotrebič možno prevádzkovať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave,

-dodržiavajte návody na obsluhu a vždy používajte iba schválené spotrebiče,

-nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho

popraskaniu,

-neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé

materiály,

-nenechávajte bez dozoru deti v blízkosti palivových spotrebičov, elektrotepelných

spotrebičov, elektrických a iných spotrebičov, ako aj v blízkosti otvoreného ohňa,

-dodržiavajte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých

kvapalín, kovových tlakových nádob na propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

Každý majiteľ, alebo užívateľ rodinného domu si musí v prvom rade uvedomiť, že za celkový technický stav komínov a ich údržbu zodpovedá on sám. Jeho povinnosťou je zabezpečovať ich pravidelné čistenie a kontrolu.

Majiteľ je povinný zabezpečiť aj odborné preskúšanie komínov osobami s odbornou spôsobilosťou a to:

-pred pripojením spotrebiča na komín,

-pri zámene lokálneho palivového spotrebiča na ústredný zdroj tepla alebo etážový

zdroj tepla,

-pri zmene druhu paliva,

-po stavebných úpravách na telese komína.

Čistenie komínov, kontrolu celkového technického stavu, ako aj ich odborné preskúšanie odporúčajú hasiči ponechať iba na odborníkov.

Pamätajte, čas venovaný údržbe komínov a dymovodov, ako aj dodržiavanie pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa Vám mnohonásobne vyplatí.

Dôsledné dodržiavanie uvedených opatrení Vám ochránia zdravie a majetok pred požiarmi. Hasiči sú pripravení Vám odborne poradiť aj v danej problematike.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte konať vždy s rozvahou, nepodliehajte panike a zachovajte pokoj. Najprv chráňte život a zdravie, až potom majetok. V prípade, že nemôžete požiar uhasiť vlastnými silami, čo najskôr volajte Hasičský a záchranný zbor na linku č.150 alebo na linku tiesňového volania č.112. Hasiči prídu k požiaru vždy za pár minút – po ohlásení je pomoc na ceste.

Riaditeľ

Okresného riaditeľstva HaZZ

plk. Ing. Vladimír Haľko v.r.