English
Zmenšiť textZväčšiť text

Návrh dodatku č. 1 ku VZN č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Forbasy Vyvesené: 26.11.2021 Zvesené

 26.11.2021

Na úradnej tabuli obce Forbasy ako aj na elektronickej úradnej tabuli sme zverejnili návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Forbasy