English
Zmenšiť textZväčšiť text

Návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Forbasy. Vyvesené: 26.11.2021, Zvesené:

 26.11.2021

Na úradnej tabuli obce Forbasy ako aj na elektronickej úradnej tabuli sme zverejnili návrh Dodatku č. 1 ku Všeobecnému záväznému nariadeniu č. 2/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Forbasy: