English
Zmenšiť textZväčšiť text

Návrh zastavovacej štúdie - IBV Forbasy, Vyvesené: 08.03.2022 Zvesené: 22.03.2022

 08.03.2022

Základné regulatívy k IBV Forbasy - návrh 

Základné regulatívy riešenia územia

- Pri odstupoch rodinných domov od hraníc pozemkov a medzi nimi musia byť dodržané ustanovenia vyhl. č.532/2002 Z.z., ktorými sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (viď výkresová časť)

- Uličná čiara je stanovená na vzdialenosť 6m od prednej hranice pozemku (viď výkresová časť)

- zastavanosť pozemku je určená max. na 60% z plochy pozemku, pričom do zastavanosti započítavať aj spevnené plochy a plochy drobných stavieb na pozemku(plochy zastavané rodinným domom uvažovať max. v 35% plochy pozemku)

- preferovať umiestnenie min. 3 príbuzných rodinných domov vedľa seba (tvarovo a výškové riešenie, tvar a orientácia strechy)

- na pozemkoch rodinných domov ( medzi prednou hranicou pozemku a prednou hranou rodinného domu) umiestniť železobetónové nepriepustné žumpy na likvidáciu splaškových vôd s dodržaním minimálnych odstupových vzdialeností od hraníc pozemkov a stavieb (informatívne viď výkresová časť)

- každý stavebný pozemok musí mať vymedzený počet parkovacích miest na tzv. denné státie automobilov zodpovedajúci počtu bytových jednotiek v dome (informatívne viď výkresová časť)

- zachovať navrhované delenie stavebných pozemkov (uznesenie OZ Forbasy č.4/2007 z 22.6.2007)

- v riešenej lokalite vylúčiť možnosť doplnenia iných funkcíí (občianska vybavenosť, služby, výroba, skladovanie.....)

- V riešenej zóne neuvažovať s chovom hospodárskych zvierat, okrem drobnochovu hydiny a spoločenských zvierat  

Vo Forbasoch: 02/2022                                Vypracoval: Ing.Tibor Petrík,Aut.Ing.