English
Zmenšiť textZväčšiť text

ÚZEMNE ROZHODNUTIE

 06.02.2020

Zn.: 179/2020/050 Vybavuje: Ing. Jaroslava Ferencková tel.: 052/4391205 email: su@podolinec.eu V Podolínci 06.02.2020 ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE verejná vyhláška
Obec Forbasy, Forbasy 40, IČO: 00329851, v zastúpení Michal Hanečák, starosta obce, podal dňa 03.10.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Rozšírenie vodovodu v obci Forbasy, Forbasy, KN-C 377/1" v lokalite IBV Cesta ku železnici, na pozemkoch parc. č. KN-C 377/1 (KN-E 1556, 1557, 1558, 1559, 1562, 1563, 1568, 1569, 1573, 1574, 1624, 1623, 1622, 1621, 1620, 1619, 1615, 3185/1) v k.ú. Forbasy.
Mesto Podolínec, ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku, podľa čl. I, § 2, ods. e/ zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a príslušný stavebný úrad podľa § 117, ods.1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia, podľa § 39a stavebného zákona vydáva
rozhodnutie o umiestnení stavby „Rozšírenie vodovodu v obci Forbasy, Forbasy, KN-C 377/1“
na pozemkoch parc. č. . KN-C 377/1 (KN-E 1556, 1557, 1558, 1559, 1562, 1563, 1568, 1569, 1573, 1574, 1624, 1623, 1622, 1621, 1620, 1619, 1615, 3185/1) v k.ú. Forbasy, podľa výkresu č. 1 – situácia stavby v mierke 1:500, z dokumentácie pre územné konanie.
I. Účel a popis stavby:
Účelom stavby je rozšírenie verejného vodovodu pre IBV Cesta ku Železnici vo Forbasoch. Vodovodná sieť v dĺžke 237,0 m je navrhovaná z rúr HDPE d110, PN10, ktorá bude napojená na existujúce vodovodné potrubie cez T-kus. Trasa vodovodu je vedená v spevnených plochách a v rastlom teréne mimo asfaltovej komunikácie. Táto stavba je verejnoprospešná stavba.
II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa podľa § 39a, ods. 2 stavebného zákona určujú tieto podmienky:
1. Stavba bude umiestnená v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie, ktorú vypracoval Ing. Alžbeta Volařiková, autorizovaný stavebný inžinier, Zimná 109, Stará Ľubovňa .
2. Projekt stavby musí spĺňať príslušné ustanovenia §§ 47 , 48 a 49 stavebného zákona, príslušné technické normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z.
3. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala príslušné ustanovenia § 43d stavebného zákona, vzťahujúce sa ku stavbe.
4. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné materiály a výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
5. V projektovej dokumentácii zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov:
Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, Prešov:
- súhlasí s vydaním územného rozhodnutia s nasledujúcou podmienkou:
- stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámiť každý archeologický nález
Zn.: 179/2020/050
2
Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a urobiť nevyhnutné opatrenia, aby sa nález nepoškodil alebo nezničil.
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni:
- súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby s týmito pripomienkami:
- najneskôr pri kolaudačnom konaní stavby žiadajú k zabudovaným stavebným výrobkom predložiť „vyhlásenie o parametroch“ v zmysle zákona NR SR č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a k zabudovaným výrobkom predložiť „vyhlásenie o zhode“ v zmysle zákona NR SR č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Obrancov mieru 1, Stará Ľubovňa:
- z hľadiska ochrany verejného zdravia pred začatím využívania nového úseku vodovodu je potrebné zabezpečiť mimoriadnu kontrolu kvality pitnej vody v rozsahu minimálnej analýzy podľa § 2 ods. 5 písm. a) vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z.z. , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou v znení vyhlášky MZ SR č. 97/2018. Splnenie uvedenej požiadavky vyhovujúcim spôsobom z hľadiska ochrany zdravia bude overené orgánom verejného zdravotníctva pri posudzovaní návrhu na kolaudáciu predmetnej stavby podľa § 13 ods. 3 písm. c) zákona č. 355/2007 Z.z.
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Levočská 25, Stará Ľubovňa:
- súhlasí s projektovou dokumentáciou stavby za dodržania nasledovných podmienok:
- trasy vodovodných radov musia byť vedené mimo cestného telesa cesty III/3130,
- kríženie potrubia popod cestou III/3130 realizovať pretláčaním,
- nové prepojenia realizovať mimo vozovkovej časti cestného telesa,
- montážne jamy pre pretláčanie musia byť realizované mimo cestného telesa danej cesty,
- v prípade, ak by došlo pri realizačných prácach k poškodeniu daného cestného telesa, stavebník je povinný uviesť cestné teleso do pôvodného stavu na vlastné náklady v plnom rozsahu,
- pri realizačných prácach sa nesmie skladovať žiaden materiál na ceste III/3130,
- pre bezpečnú premávku musí byť osadené dočasné dopravné značenie,
- záručná doba na práce realizované na danej ceste sú 60 mesiacov od preberacieho konania,
- pred začatím prác a po ich realizácii vyzve stavebník nášho zamestnanca Dziak Jozef č. tel. 0905 341 646 na zhodnotenie situácie a stavu cesty III/3130 v danom úseku a vyhotoví sa preberací protokol, ktorý bude zaslaný stavebníkovi,
- toto stanovisko bude slúžiť ako podklad pre zvláštne užívanie komunikácie a k rozhodnutiu používania dočasného dopravného značenia a bude podkladom pre vydanie rozhodnutia Okresného úradu, odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Starej Ľubovni.
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie z vodohospodárskeho hľadiska:
- upozorňujú, že projektová dokumentácia obsahuje stavebný objekt, ktorý je v zmysle § 52 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách vodnou stavbou, preto je v zmysle § 26 vodného zákona požiadať o vydanie vodoprávneho povolenia Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie,
- k vydaniu vodoprávneho povolenia je potrebné doložiť právoplatné územné rozhodnutie na predmetnú stavbu, stanoviská orgánov dotknutých touto stavbou, záväzné stanovisko stavebného úradu v zmysle § 140b stavebného zákona.
Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie, vyjadrenie hľadiska odpadového hospodárstva:
- upozorňujú, že so stavebným odpadom vznikajúcim v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je potrebné nakladať v zmysle § 77 ods. 1, 2/ zákona o odpadoch, zabezpečiť jeho spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva (odpady zhodnotiť pri svojej činnosti a nevyužité ponúknuť inému na zhodnotenie, resp. na zneškodnenie), viesť jeho evidenciu a ohlasovať ročné údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu,
Zn.: 179/2020/050
3
- pred kolaudáciou stavby požadujú, aby stavebník, investor požiadal Okresný úrad Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie o vyjadrenie ku kolaudácii v zmysle § 99 ods.1 písm. b, bod 5/ zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a doložil a preukázal potrebnými dokladmi, ako sa nakladalo s uvedenými stavebnými odpadmi (kópia právoplatného stavebného povolenia, doklady o zneškodnení stavebných odpadov – potvrdenie o prevzatí odpadu do zberne, na skládku a pod.)
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad:
Ako budúci možný prevádzkovateľ s riešením rozšírenia verejného vodovodu súhlasia a žiadajú dodržať nasledovné podmienky:
- do výšky 0,3 m nad navrhované potrubie uložiť výstražnú fóliu bielej farby,
- nesúhlasia s označením navrhovaného hydrantu ako požiarneho v technickej správe – požiadavka neoznačovať požadovaný hydrant ako požiarny, nakoľko verejný vodovod slúži hlavne na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Po dohode s prevádzkovateľom verejného vodovodu v prípade potreby a dostatočných tlakových pomerov sa hydrant môže použiť na odber vody pre požiarne účely,
- pred realizáciou prepoja navrhovaného vodovodu pre IBV s jestvujúcim verejným vodovodom v správe PVPS, a.s. Poprad, žiadajú uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve na prevádzkovanie predmetného vodovodu,
- napojenie budúcich rodinných domov na vodovod môže byť realizované až po kolaudácii predmetného vodovodu, podpísaní zmluvy o prevádzkovaní a nadobudnutí jej právoplatnosti a po odsúhlasení na napojenie sa prevádzkovou spoločnosťou.
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice:
V záujmovej oblasti sa nachádzajú nadzemné VN (do 35 kV) rozvody, ktoré je možné lokalizovať na mieste, a zároveň upozorňujú na existenciu podzemných rozvodov a na dodržanie ochranných pásiem v zmysle § 43 zákona 251/2012 Z.z. S plánovanými zemnými prácami v blízkosti podzemných vedení súhlasia za dodržania nasledovných podmienok:
- pred začatím zemných prác v prípade potreby objednať vytýčenie káblov zaslaním objednávky a mapového podkladu s vyznačenou záujmovou oblasťou na kontakty uvedené vo vyjadrení,
- v prípade križovania elektrického podzemného vedenia alebo pri súbehu plánovaného výkopu s ním, je bezpodmienečne nutné zaistiť elektrické vedenie proti vzniku previsu,
- odkryté vedenie musí byť chránené proti mechanickému poškodeniu,
- pri križovaní resp. súbehu elektrického vedenia s novo ukladanými inžinierskymi sieťami musia byť dodržané minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2,
- pred zasypaním odkrytého kábla VSD, a. s., prizvať zástupcu spoločnosti VSD, a. s. kvôli kontrole nepoškodenosti vedenia, kontaktovať ho min 2 pracovné dni pred zasypaním odkrytého kábla,
- pri zmene kategórie priestoru (povrchu) nad jestvujúcimi NN a VN podzemnými vedeniami v zmysle STN 73 6005 (chodník, vozovka, voľný terén) je potrebné na náklady stavebníka doplniť podľa potreby ochranu el. káblov proti ich mechanickému poškodeniu v súlade s normami STN 34 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.
SPP Distribúcia a.s., Bratislava:
V záujmovom území sa nachádza STL plynovod DN 100 OCL, preto súhlasí s umiestnením stavby za dodržania týchto podmienok:
- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný na základe písomnej objednávky požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení, objednávku je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100m,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác (kontakt vo vyjadrení),
Zn.: 179/2020/050
4
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2,0 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov,
- ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie, výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
- stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na príslušné telefónne číslo uvedené vo vyjadrení,
- SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na SOI, ktorá je oprávnená porušenie povinností v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť pokutu podľa ustanovení Zákona o energetike, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia, príp. trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa Trestného zákona,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 700 02,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 A TPP 906 01,
- stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle §79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty a trvalé porasty a pod.
Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava:
V záujmovom území dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (SEK) spoločností Slovak Telekom a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o, preto žiadajú dodržať tieto podmienky:
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z.z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z.z. o ochrane proti rušeniu,
- stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistí, že jeho zámer, pre ktorý podal žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí (podľa vyjadrenia),
- v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 3512011 Z.z o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
- upozorňujú na nutnosť uzavretia dohody o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení
Zn.: 179/2020/050
5
s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné zrealizovať prekládku SEK,
- v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
- prípade existencie nadzemnej telekomunikačnej siete vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
- pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu, na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke https://www.telekom.sk/vyjadrenia
- vytýčenie bude zrealizované do 3 týždňov od podania objednávky,
- žiadateľ môže použiť vyjadrenie iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel stavebných konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu Slovak Telekom, a. s.
- poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľ povinnosti požiadať o vytýčenie.
Všeobecné podmienky ochrany SEK:
- v prípade, že zámer stavebníka je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:
• ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,
• vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia a jej odsúhlasenie,
- pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:
• pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
• preukázateľne oboznámi zamestnancov vykonávajúcich zemné práce s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež so stanovenými podmienkami jeho ochrany,
• upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu,
• upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
• odkryté zariadenia riadne zabezpečiť proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži, poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia,
• zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
• bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na tel. č. 0800 123 777
• overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA , s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
• ak je počas výstavby potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je to možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca Slovak Telekom, a.s.,
• dodržanie platných predpisov podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.
III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Účastníci konania v priebehu územného konania neuplatnili námietky, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodnúť.
Zn.: 179/2020/050
6
Odôvodnenie:
Obec Forbasy, Forbasy 40, IČO: 00329851, v zastúpení Michal Hanečák, starosta obce, podal dňa 03.10.2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „Rozšírenie vodovodu v obci Forbasy, Forbasy, KN-C 377/1" v lokalite IBV Cesta ku železnici, na pozemkoch parc. č. KN-C 377/1 (KN-E 1556, 1557, 1558, 1559, 1562, 1563, 1568, 1569, 1573, 1574, 1624, 1623, 1622, 1621, 1620, 1619, 1615, 3185/1) v k.ú. Forbasy. Stavebný úrad oznámil podľa § 36 stavebného zákona začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom verejnou vyhláškou a súčasne v zmysle § 36 odst. 2 stavebného zákona sa dňa 14.11.2019 uskutočnilo ústne pojednávanie a miestne zisťovanie.
Návrh bol posúdený podľa § 37 a 38 stavebného zákona, pričom bolo zistené, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, nie je v rozpore s verejnými záujmami a jej budúce užívanie nebude neprimerane ohrozovať alebo obmedzovať záujmy vlastníkov susedných pozemkov. Navrhovaná stavba a jej umiestnenie vyhovuje príslušným ustanoveniam §§ 43d, 43e a 47 stavebného zákona a je v súlade s priestorovým usporiadaním a funkčným využívaním územia.
Návrh na vydanie územného rozhodnutia bol doložený v súlade s § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z. dokumentáciou pre územné rozhodnutie, vyjadreniami dotknutých orgánov, situačnou snímkou z mapy KN, listami vlastníctva.
K umiestneniu stavby boli doložené tieto vyjadrenia a stanoviská: záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KRUPO-2019/21709-2/78408/HM zo dňa 30.9.2019, stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Starej Ľubovni č. RÚVZ/2019/01250/HŽPaZ/693-005120 zo dňa 23.09.2019, stanovisko Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Starej Ľubovni č. ORHZ-SL2-2019/000282-002 zo dňa 10.09.2019, vyjadrenie Okresného úradu v Starej Ľubovni, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-SL-OSZP-2019/011040-002 zo dňa 12.12.2019, č. OU-SL-OSZP-2020/002036-002 zo dňa 04.02.2020, č. OU-SL-OSZP-2020/001762-002 zo dňa 30.01.2020, stanovisko Správy a údržby ciest PSK č. SUCPSK-SL-/437/2019-001 zo dňa 21.11.2019, vyjadrenie PVPS, a. s. Poprad č. 19179/2019 zo dňa 04.09.2019, vyjadrenie SPP Distribúcia, a. s. Bratislava č. TD/NS/0647/2019/Hy zo dňa 18.9.2019, vyjadrenie VSD, a. s. Košice zo dňa 18097/2019 zo dňa 10.10.2019, vyjadrenie Slovak Telekom, a.s. č. 6611930186 zo dňa 28.10.2019. Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné a podmienky obsiahnuté vo vyjadreniach boli zohľadnené v čl. II bode 5. podmienok tohto rozhodnutia.
Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby v súlade s platnými predpismi.
Rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby je podľa § 40, ods.1 stavebného zákona platné 3 roky odo dňa keď nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie.
Poučenie:
Podľa § 53 a
Podľa § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny pornasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení iadok) v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie (riadny opravný prostriedok), aa to vto v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšom stavebnom lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na tunajšom stavebnom úrade úrade mestamesta PodolínecPodolínec, , Námestie Mariánske 3/3Námestie Mariánske 3/3, , 065 03 Podolínec065 03 Podolínec. Včas podané odvolanie má . Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné odkladný účinok. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z.z.).
Mgr. Jaroslav Seman
primátor mesta
v.r.
Zn.: 179/2020/050
7
Toto rozhodnutie sa podľa § 42 ods.2 stavebného zákona oznamuje účastníkom konania verejnou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli mesta Podolínec a obce Forbasy a zverejnené na www.podolinec.eu a www.forbasy.eu.
Vyvesené dňa: 06.02.2020 Zvesené dňa: 20.02.2020
Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis:
Stavebný úrad Mesta Podolínec
Ing. Jaroslava Ferencková
Na vedomie:
1. Obec Forbasy, Forbasy 40
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava
3. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
4. Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa,
5. Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, Nám. Gen. Štefánika 1, 064 01 Stará Ľubovňa
6. Okresné riaditeľstvo HaZZ, Mýtna č. 4, 064 01 Stará Ľubovňa
7. Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov
8. Ing. Alžbeta Volařiková, Zimná 109, Stará Ľubovňa - projektant
9. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 040 11, Košice
10. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
11. Slovak Telekom a. s., Mlynské, 817 62 Bratislava 15
12. SPP – distribúcia a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava